Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poplatek za odpady v r. 2014

 

Poplatek za odpady v r. 2014

Dne 19. 12. 2013 Zastupitelstvo obce Seč schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místních poplatcích, která musela být nově schválena pouze z toho důvodu, že výše poplatku za odpady se musí odvíjet od skutečných nákladů obce na sběr a svoz netříděného odpadu za předchozí kalendářní rok. Součástí uvedené vyhlášky je právě i rozúčtování poplatku za sběr a svoz komunálního odpadu, které se tím změní. Prakticky se však oproti loňskému roku nic nemění, poplatek zůstává stejný jako v roce 2013, tedy 650 Kč za jednoho poplatníka. Poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, nebo které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, nebo která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky, pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, nebo které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců. Dále je poplatníkem rovněž fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.  

Stále pak platí, že každý poplatník, který uhradí celou sazbu poplatku, dostane od obce 5 pytlů na sběr plastů zdarma. Na pytlový svoz plastů je rovněž možno používat vlastní pytle, podmínkou pouze je, aby pytle byly igelitové (plastové) a dostatečně pevné. Prodej pytlů na plasty zůstane na obecním úřadě zachován za 5 Kč/ks.

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. ledna a do 31. srpna roku 2014. Do 31. 1. 2014 je rovněž splatný poplatek ze psa, který se pro rok 2014 nemění a zůstává v základní výši 60 Kč za psa. Dbejte prosím na včasné zaplacení Vašich poplatků, neboť obec nemá ze zákona možnost nedoplatky a jejich navýšení prominout! Řádně nezaplacené poplatky pak obec musí po poplatnících vymáhat.

Poplatky je možné uhradit rovněž bezhotovostně na účet obce č. 0734103359/0800, do zprávy pro příjemce uveďte Vaše příjmení a číslo popisné. Pak stačí pouze vyzvednout známku na popelnici a pytle, což urychlí proces při vyřizování poplatku.