Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie působení dobrovolných hasičů v Seči

23. 10. 2008

Dne 11. května 1902 se sešlo 23 pánů na ustavující valné hromadě spolku hasičského. Přítomní pánové byli seznámeni s účelem a stanovami spolku těmito slovy:  „Spolek hasičský vždy jen pro blaho obce se zřizuje, má býti nestranným, každému občanu s láskou a ochotou v případě trudném – požárovém – nabízeje své služby. Doufám, že činní členové ujmou se povinností svých řádně a svědomitě. Naopak jest však od občanstva žádáno, by dle svých sil spolek podporovalo. Splní-li se tyto tužby, tenkrát bude moci obec i občanstvo v spolku hasičském s láskou a hrdostí svého ochránce jmění míti.“

 

Následovala volba výboru a do jednotlivých funkcí jsou zvoleni tito pánové:

Antonín Klenka  rytíř z Vlastimilu – předseda

Jan Kalivoda – velitel

Václav Jandoš – náhradník velitele

Martin Šneberk – pokladník

Martin Ruš – dozorce nářadí

Eda Jirotka – jednatel

Josef Majer – člen výboru

Josef Krýsl a Jan Šindelář – náhradníky výboru.

 

Bylo rozhodnuto, že pro 15 činných členů budou ušity stejnokroje. Za spolkovou místnost bylo hlasováním rozhodnuto pro hostinec pana Josefa Krýsla.

Na základě dobrovolných sbírek od občanů ze Seče i od jiných spolků a z obecního úřadu byla zakoupena ruční stříkačka na koňský potah. Koně byli dáváni k dispozici příležitostně. Stříkačka byla umístěna na farním hospodářství u pana Klenka rytíře z Vlastimilu.

Prvního zásahu se členové spolku zůčastnili již v měsíci srpnu 1902 při požáru u pana Voříška ve Zdemyslicích.

Zakládající rok 1902 končí shrnutím všech provedených akcí a finanční částka  sboru obnáší 26 K 20 hal.

 

 

10. ledna 1903 byl pořádán jako první kulturní akce „Věneček“ a jeho výtěžek činil 203 K   46 h. V tomto měsíci jsou hasičskému sboru opět poskytnuty dobrovolné finanční příspěvky: a to obec Lhota 10 K, pan Bom 2 K 40 hal, pan František Skala 40 K, pan Václav Synáč 2 K. Ze zápisu z valné hromady, která se konala 1. února 1903 lze vyčíst, že sbor již v této době měl 40 členů, a to 2 zakládající, 22 přispívajících a 16 činných. K tomuto datu finanční částka sboru činí 245 K 46 hal, a obecnímu úřadu je předána částka 100 K k uhrazení stříkačky. V měsíci květnu se mění funkcionáři a členové výboru stávajícího hasičského sboru a to tak, že velitelem sboru je zvolen pan Václav Jandoš, za podvelitele pan Josef  Majer a do výboru jako člen pan Josef Šindelář. Z kulturních akcí byl uspořádán koncert na zahradě pana Krýsla do 12 hodiny polední a odpoledne výlet na zříceniny Wildšteinské. Po navrácení z výletu následovala taneční zábava. V měsíci červnu opět sbor zasahuje při požáru v obci Střížovice. Dále se  v tomto měsíci zúčastňuje večerního cvičení za velení velitele sboru Blovice pana Klementa za spoluúčasti pana Hladíka.

 

 

Spolek hasičský zakládá divadelní odbor a v roce 1909 sehrál divadelní hru „Výstavní koš“ na vypůjčeném jevišti z Měcholup. Tato činnost se v obci těšila velké pozornosti většiny občanů a tak hasičský sbor kupuje starší jeviště v Plzni za částku 36 K pro vlastní používání.

 

Rok 1910 začíná pro hasičský sbor požárem „Ovčína“ dne 5. ledna. Zároveň je provedena volba funkcionářů sboru a to s výsledkem: starosta sboru pan Fořtl řídící učitel a za velitele je znovu zvolen pan Jan Kalivoda obchodník, podvelitel Josef Jindřich krejčí, Václav Diviš obchodník, Oskar Rosenzweig obch, Martin Vurm tesař a Josef Hofreitr členové výboru. Představiteli divadelního hasičského sboru byli zvoleni pan Václav Fořtl řídící učitel, páni Jirotka, Diviš, Němeček a Procházka Václav za členy odboru. Mimo divadla byly pořádány přednášky pro školní děti, ve kterých byly seznamovány s hasičským náčiním. Dne 31. čer- vence se zúčastňuje sbor hašení požáru stodoly pana Františka Englera. 7. srpna 1910 dochází k nové volbě funkcionářů a do fukce starosty je zvolen pan Eda Jirotka učitel a funkce jednatele pan Václav Diviš obchodník.

Spolek pořádal každým rokem různé výlety, koncerty nebo taneční zábavy.

 

První valná hromada po skončení první světové války se konala dne 23. února 1919. Cituji ze zápisu – „dnem 26. července vypuknutím světové války, skorem všichni členové nuceni narukovati, proto valné hromady a výborové schůze nebylo možno odbývati až do dnešního dne, kdy poměry v naší mladé republice příznivěji se po světovém obratu utvářily.“ Při této příležitosti byla vzdána pocta členům, kteří se nevrátili z válečných bojišť, nebo v tomto období zemřeli. Na této valné hromadě byly provedeny volby nových funkcionářů a do funkce starosty sboru byl zvolen Václav Diviš, za velitele Frant. Procházka, podvelitel Skála Josef, a jednatel sboru Nesnídal Josef a Jaroslav Hozman pokladník.

V tomto roce se přihlásila celá řada členů. Sbor byl účasten slavnosti na počest státního svátku 28. října k založení Československé republiky.

Tehdejší starosta obce pan Jan Kalivoda si vyhradil právo kontroly hasičského náčiní. Bylo rozhodnuto, že stříkačka s příslušenstvím jest majetkem obce a obec bude dle svých možností doplňovat výzbroj.

 

Změnu pracovní náplně sboru přinesla valná hromada konaná dne 9. ledna 1921, kde bylo definitivně rozhodnuto o návrhu pana Jana Kalivody z roku 1920 o koupi a postavení pomníku „Svobody“  padlým vojínům obce Seč. Byla ustavena komise, která dostala za úkol pořádání tanečních zábav a divadelních představení a výtěžek použít „na pomník“. Z výtěžků ze zábav a ze sbírek byl pak za obnos 14.000 Kč koupen pomník. Místo pro postavení pomníku bylo určeno na návsi, kde dosud stála kaplička Jana Nepomuckého. Se zbouráním

kapličky a s odstraněním sochy Jana Nepomuckého měl pak starosta popotahování s úřady.

 

V roce 1927 zemřel zakládající a čestný člen našeho sboru pan Antonín Klenka ryt. z Vlastimilu, kterému na schůzi sboru byla vzdána vzpomínka.

 

V roce 1932 byla u fy Antonín Holeček v Praze zakoupena motorová stříkačka. Stříkačka stála 28 130 Kč a v této ceně bylo krom stříkačky ještě 300 m hadic a veškeré příslušenství. Koupě se zůčastnili všichni členové výboru.

Slavnostní předání motorové stříkačky se konalo 17. července 1932 a bylo spojeno s oslavou 30. výročí založení sboru.

Jednou z největších akcí, které náš sbor uspořádal a po všech stránkách zajišťoval bylo pořádání leteckého dne, který se uskutečnil 8. října 1933. Do této akce se zapojili všichni členové sboru i se svými ženami. Letecký den se vydařil a čistý zisk činil 3 206 Kč.

 

Poslední zápis před vypuknutím druhé světové války je z valné hromady konané 5. ledna 1936, kdy byl zvolen nový výbor ve složení předseda Jandoš Václav, náčelník Mráček Jan, pokladník Hozman Jar., jednatel Kesl František, a podnáčelník Skála Jan. V tomto složení pracoval výbor až do vypuknutí druhé světové války a po celé období jejího trvání.

 

V roce  1947 byl zvolen nový výbor, který začal ihned aktivně pracovat. Do funkce velitele II. obvodu byl zvolen velitel našeho sboru br. Kesl František. Znovu se rozvíjí kulturní akce a již v září se náš sbor zúčastňuje odhalení pamětních desek padlých v II. odboji u pomníku padlých na návsi v Seči. V roce 1948 začíná svoji práci vykonávat vlastní dramatický odbor a režiséři  jsou zvoleni členové požárního sboru bratr Kesl František a sestra Keslová Anna, kteří ochotnickému divadlu zůstali věrni až do své smrti. Za jejich režie si v tomto období připo-mínáme  hru „Revoluční květen“, se kterou se naši ochotníci na pozvání zúčastnili i v jiných obcích. Vydělané peníze z těchto kulturních akcí a sbírek byly použity v tomtéž roce na zakoupení místního rozhlasu.

Počátkem roku 1949 začal výbor a vlastně celý sbor uvažovat o zakoupení automobilu, který by sloužil ryze k účelům požárního sboru, neboť koňský potah již nevyhovoval.. V roce 1950 sbor zakoupil osobní automobil zn. Horch od soukromé osoby z Plzně za obnos 38.000 Kč. Tento automobil i když nebyl v dobrém technickém stavu plnil svoji funkci až do roku 1952, kdy bylo zakoupeno nákladní auto zn. Renault. Na výroční členské schůzi konané dne 28.2.1954 jsou zvoleni nový funkcionáři a to Jindřich Emilián předseda, Dražský Josef jednatel, Krňoul Václav pokladník, Toman Ferdinand velitel. V tomtéž roce je vynesen ortel nad ruční stříkačkou. Stará ruční stříkačka je rozebrána, vůz prodán JZD a barevné kovy odevzdány do sběrných surovin, ostatní pak rozprodáno místním zájemcům.

 

V roce 1960 se započalo se stavbou sušáku na hadice. Stavba byla problematická a protahovala se. Až v roce 1962 zajistil pan Černý zednické učně, kteří pracovali na místní škole a ti sušák dodělali za minimální odměnu.

 

V roce 1963 se družstvo žáků pod vedením pana Jaroslava Ochoce probojovalo do okresní soutěže, kterou vyhrálo a postoupilo do soutěže krajské. Tam si vedli opět dobře a skončili na 2. místě. Za toto vynikající umístění byli naši žáci odměněni zájezdem na Špičák a při zpáteční cestě si prohlídli i památky ve městě Klatovy. Zájezd tento byl pořádán za doprovodu rodičů bez rozdílu členství v našem sboru. Roku 1964 se započalo v naší obci s budováním kanalizace, na jejíž realizaci se podíleli též členové hasičského sboru ( tehdy místní jednota požární ochrany).

Omítnutí požární zbrojnice břizolitem bylo provedeno  v roce 1965.

 

Oslava 65-ti letého založení požárního sboru se uskutečnila slavnostní schůze dne 24. června  v místním pohostinství „Jednota“ a okrsková soutěž dne 25. června 1967. V těchto letech jako požární vozidlo k zásahu slouží našemu sboru automobil značky FORD, a na svoji funkci velitele sboru rezignuje br. Albrecht Josef. Tuto funkci  pak zastává jeden rok. Fiala St. ml. Koncem roku 1967 je zvolen nový výbor. Do funkce starosty je zvolen. Černý Václav st., Hajšman Jaroslav do funkce velitele sboru, později velitel 12. okrsku, který také od roku 1965 zastával funkci starosty našeho sboru a do funkce jednatele je zvolen. Kesl Radomír st. V roce 1968 je požární vůz FORD rozebrán a nahrazen skříňovým vozem TATRA 805, který je upraven pro požární účely. Mimo úkoly v požární činnosti a kulturních akcí, je věnována pozornost našeho sboru k nastávajícím volbám do zastupitelských sborů a to hlavně MNV. Do tohoto orgánu byli zvoleni naši členové a to Parouz František a Hranička Václav st. Sbor se dále zúčastňuje okrskových soutěží, jsou prováděny protipožární preventivní prohlídky a mládežnické žňové požární hlídky, ve kterých jsou hlavně zastoupeni naši žáci, z kulturních akcí jsou pořádány taneční zábavy a tradiční požárnické plesy. Je dále pamatováno na naše členy při jejich životních jubileích, předávají se dárky mladým členům sboru, kteří vstupují do stavu manželského a velmi dobrým zvykem jest doprovodit našeho člena na poslední cestě a rozloučit se s ním.

 

 Rok 1977 začíná výroční členskou schůzí a volbou nových členů výboru našeho hasičského sboru. Starostou sboru je zvolen Kesl Radomír st. (později zvolen do funkce velitele  12. okrsku), velitelem našeho sboru je zvolen Větrovec Josef st., jednatelem Kubáň Josef st., který tuto funkci zastával do roku 1979. Od roku 1980 byl jednatelem našeho sboru zvolen Šilhánek Josef. V těchto letech náš sbor již vlastní dva požární stroje 12ky a jeden stroj 8čku.

 

Je nutné připomenout, že funkci okrskového strojníka v této době s velkým přehledem zastával náš člen Hozman Vlastimil ml. V roce 1982 oslavil náš hasičský sbor 80. výročí jeho založení. Oslav se zúčastnili všichni žijící členové našeho sboru, kteří žili mimo naši obec. Při této příležitosti jim byli předány pamětní diplomy a některým našim členům byly uděleny medaile za věrnost. Oslavy 80. výročí založení našeho sboru byly zakončeny okrskovou soutěží a bylo naší radostí, když naše cvičící družstva jak mužů, tak žáků se umístila na předních místech v okrsku.

 

Dalším výrazným datem se pro náš sbor stal rok 1987, kdy se podařilo získat automobil Avia od sboru ze Spáleného Poříčí.

 

V dalších letech se sbor věnuje práci v duchu představ našich předků t.j., vedle svého hlavního poslání významně přispívá do společenského života obce pořádáním tradičních hasičských bálů a výchovou nastupující generace mladých hasičů. Na jejich výchově má největší podíl práce pan Ivan Hvozdovič. Výsledky hovoří za vše:

 

 

r. 1990 v Chocenicích:  - dorost              1. místo

                                          - st. žáci              1. místo

                                          - ml. žáci             3.místo

 

 

r. 1994 v Letinech:  - st. žáci                  2. místo

                                   - ml. žáci                 1. místo 

 

 

Nelze opominout, že v roce 1995 nás náhlým úmrtím navždy opustil velitel pan Vlastimil Hozman, což byla jak pro sbor , tak pro okrsek velká ztráta.

 

V roce 1998 se začalo secvičovat nové družstvo mužů, které hned vyhrává okrskovou soutěž v jarově obsazuje 18. místo ve Skočicích. V následujícím roce byla provedena rekonstrukce elektroinstalace na hasičské zbrojnici.

 

Významným pro nás se stal rok 2002, jelikož jseme oslavili 100. výročí založení. Na slavnostní schůzi byla předána vyznamenání OV SDH a čestná uznání našeho sboru.Veliké ocenění sklidil bratr Kesl, který vypracoval a sám přednesl slavnostní zprávu o činnosti.

 

V měsíci srpnu zasahoval náš sbor při záchraných pracích během povodní u našeho rybníka. Vše se naštěstí obešlo bez újem na zdravý a větších materiálních škod. Další ostrou zkouškou připravenosti našich hasičů i občanů se stal veliký požár odchovny prasat v naší obci. Tento požár důsledně prověřil připravenost zasahujících sborů a jejich součinnost s jednotkami profesionálních hasičů. I když se nepodařilo hořící objekt  objekt zachránit, tak se zamezilo alespoň poškození objektů okolních. Za tento zásah sklidili všechny zasahující sbory díky jednak od  vedení firmy a jednak od vedení HZS Plzeňského Kraje.

 

 

V roce 2003 a 2004 vyhrálo naše družstvo mužů Okresní ligu Plzně jihu a ženské družstvo obsadilo 3. místo.V dubnu roku 2004 jsme se podíleli na hašení požáru v Seteckém lese.

 

V současné době je náplní našeho sboru péče o svěřenou techniku, účast na odborných školeních a akcích pořádaných v rámci okrsku, pořádání tradičního hasičského bálu, nezapomínáme ani na jubilanty a spolupráci s OÚ. Naše soutěžní družstva se zůčastňují stále prestižnější ZČHL.